Thép cắt dây bắn

Steel Cut Wire Shot

Steel wire cutting shot, as the name suggests, is a shot made from steel wire, which is divided into stainless steel wire cutting shot, ordinary high carbon steel wire cutting shot, and low carbon steel wire cutting shot according to the different types of steel wire used. Steel wire cutting shot has a wide range of applications in industrial production, which can be used in various fields such as surface treatment, pipeline cleaning, sandblasting treatment, etc.

3.0mm thép cắt dây bắn

Bắn cắt dây thép, như tên cho thấy, là một cảnh quay được làm từ dây thép, được chia thành bắn cắt dây thép không gỉ, bắn cắt dây thép carbon cao thông thường và bắn cắt dây thép carbon thấp theo các loại dây thép khác nhau được sử dụng. Bắn cắt dây thép có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xử lý bề mặt, làm sạch đường ống, xử lý phun cát, v.v.

1,5mm thép cắt dây bắn

Bắn cắt dây thép, như tên cho thấy, là một cảnh quay được làm từ dây thép, được chia thành bắn cắt dây thép không gỉ, bắn cắt dây thép carbon cao thông thường và bắn cắt dây thép carbon thấp theo các loại dây thép khác nhau được sử dụng. Bắn cắt dây thép có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xử lý bề mặt, làm sạch đường ống, xử lý phun cát, v.v.

Bắn dây cắt thép 1,2mm

Bắn cắt dây thép, như tên cho thấy, là một cảnh quay được làm từ dây thép, được chia thành bắn cắt dây thép không gỉ, bắn cắt dây thép carbon cao thông thường và bắn cắt dây thép carbon thấp theo các loại dây thép khác nhau được sử dụng. Bắn cắt dây thép có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xử lý bề mặt, làm sạch đường ống, xử lý phun cát, v.v.

Liên lạc với chúng tôi

Bạn sẽ thấy mình làm việc trong một mối quan hệ đối tác thực sự dẫn đến trải nghiệm đáng kinh ngạc và sản phẩm cuối cùng là tốt nhất.